Kasa Béla

Rua Órta, nº29, djuntu imbaixada merkanu, djuntu igreja nazarenu...un kasinha ki rizisti na tenpu, ki ta luta na meiu di prédius tamanhu

11.29.2006

Prugrama di KASABELA es 4ª i 5ª Fera - 29 i 30 di Nuvembru

Nuvembru dja sta termina i nu sta fitxa mes di sinema ku mas 2 atividadi.

4ª Fera dia 29 - 19:30 nu sta bai odja:

"Bowling for Columbine" di Michael Moore

Debati sta ba ser konduzidu pa Rosinha!

5ª Fera dia 30 - 21:30 e dia di Tertulia i des bes tema e:

"Cinema Negro. Cinema de África e Américas"

Moderador e um apaixonadu pa sinema i si nomi e Kamilu.

Ok, nu ta konta ku nhos prezensa di tudu kenha ki gosta di sinema, ...i di papia.